Nowe Jeruzalem Odnowa w Duchu Świętym w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (FARA)
menu

O odnowie

Odnowa w Duchu Świętym pomaga odkryć współczesnym chrześcijannom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie - modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty - zaczyna być fascynującą przygodą, "motorem" napędzającym życie. Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych - w Polsce jest ich ponad 750, gromadzą one ok. 30 tys. stałych członków i 200 tys. sympatyków. Spotkania odbywają się co tydzień. Chociaż ich program bywa różny, jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charaktery-styczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy goście są, więc mile widziani.
Każda ze wspólnot działa niezależnie i w sensie prawnym podlega biskupowi miejsca. W większości polskich diecezji działa po dwóch koordynatorów Odnowy: jeden wyznaczony przez biskupa kapłan i jedna osoba świecka, wybierana przez liderów wspólnot istniejących na terenie diecezji. Natomiast obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów. W jego skład wchodzą koordynatorzy diecezjalni (duchowni i świeccy), przedstawiciele związanych z Odnową dzieł (np. wydawnictwa, czasopisma).


W Kościele katolickim Odnowa w DŚ narodziła się w latach 60-tych XX-tego wieku, a do Polski trafiła w 1975r. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych. Pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania.
W Farze działa grupa "Nowe Jeruzalem", która zajmuje się modlitwą, ewangelizacją, pomocą w parafii, przygotowywaniem młodzieży do bierzmowania. Jest grupą licząca około 30 osób. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki. Wyjątkiem jest 3 czwartek miesiąca kiedy to grupa spotka się na miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w dniu 26.11.2007 roku. Datę tę można uznać za początek istnienia grupy w parafii Farnej.


Struktura grupy przedstawia się następująco:

- Lider – grupa wybiera lidera na 3 letnia kadencje

- grupa odpowiedzialnych – osoby którre podejmują odpowiedzialność za wspólnotę przed Bogiem i ludźmi. Ich zadaniem jest m. in. organizowanie życia grupy, dbanie o rozwój duchowy członków wspólnoty czy rozeznawanie inicjatyw podejmowanych przez grupę

- grupa rozeznajaca - Spotyka się na 30 min przed każdym spotkaniem modlitewnym. W skład jej wchodzi 4 osóby z grona odpowiedzialnych za wspólnotę. Do jej zadań należy rozeznanie (wybranie) słowa Bożego na spotkanie oraz "zaplanowanie", jak ma ono przebiegać

- Grupy dzielenia - Oprócz spotkań modlitewnych, gromadzimy się również w tzw. małych grupach dzielenia (6-9-cio osobowych). Jest ich 5 (3 kobiece, 1 męska i 1 małżeńska), spotykają się one przynajmniej raz w miesiącu. Prowadzone są przez animatora (tzn. osobę odpowiedzialną). Głównym ich zadaniem jest możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami dotyczącymi wiary, miłości Boga, trudnościami i radościami. Prowadzona jest w nich formacja duchowa oparta na KKK, Piśmie Świętym lub dokumentach Kościoła

- grupa modlitwy wstawienniczej - W naszej wspólnocie istnieje grupa modlitwy wstawienniczej. Jest to grupa osób, która służy innym modląc się w ich intencjach. Z tej posługi korzystają wszyscy ci, którzy chcą przedstawić Bogu swoje osobiste problemy i intencje - zarówno stali członkowie wspólnoty, jak i osoby niezwiązane z Odnową charyzmatyczną

- grupa muzyczna - Każdemu spotkaniu wspólnoty towarzyszy grupa muzyczna. Śpiewem chcemy wielbić naszego Boga Ojca i dziękować za wszystkie Jego łaski. W skład tej grupy wchodzą osoby grające na gitarze, oraz osoby śpiewające. Specjalnie dla potrzeb wspólnoty opracowaliśmy zbiór 200 pieśni religijnych.

 

Czym jest Odnowa?

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie - modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty - zaczynało być fascynującą przygodą, "motorem" napędzającym życie. Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych - w Polsce jest ich ponad 750, gromadzą one ok. 30 tys. stałych członków. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Chociaż ich program bywa różny, jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy goście są więc mile widziani.

Struktura Odnowy

Odnowa w Duchu Świętym nie ma jednolitej struktury. Każda ze wspólnot działa niezależnie i w sensie prawnym podlega biskupowi miejsca. Celem Odnowy nie jest stworzenie ujednoliconego ruchu o ścisłej strukturze, ale uwrażliwienie każdego chrześcijanina i wspólnoty na dary duchowe (charyzmaty), których Bóg udziela każdemu inaczej. Powstała jednak struktura, dzięki której wspólnoty mogą wymieniać miedzy sobą doświadczenia, organizować ogólnopolskie akcje, prowadzić domy rekolekcyjne i utrzymywać kontakty z ruchem charyzmatycznym na świecie. W większości polskich diecezji działa po dwóch koordynatorów Odnowy: jeden wyznaczony przez biskupa kapłan i jedna osoba świecka, wybierana przez liderów wspólnot istniejących na terenie diecezji. Natomiast obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów. W jego skład wchodzą koordynatorzy diecezjalni (duchowni i świeccy), przedstawiciele związanych z Odnową dzieł (np. wydawnictwa, czasopisma) oraz inne powołane do tego grona osoby.

Historia

Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60 - tych XX-tego wieku, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys. sympatyków. Członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych. Pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania. Z Odnowy wywodzi się wielu kleryków i katechetów. Polscy charyzmatycy byli inicjatorami licznych przedsięwzięć wydawniczych; m.in. miesięcznika List i krakowskiego Wydawnictwa m, obecnie jednego z największych wydawców katolickich w kraju. Odnowa dała początek innym wspólnotom religijnym, jak francuska Wspólnota Emanuel czy polska Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.